1-10 / 17 hits

1.

Hilltop Technology Laboratory, Inc. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 3người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Đối ứng gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

2:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí NC - Gia công 5 mặt/ 5 trục

3:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí NC - Gia công tiện NC

4:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí NC - Gia công phay NC

5:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí NC - Gia công trung tâm gia công (kiểu đứng)

6:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Hợp kim nhôm

7:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Chế tạo thử nghiệm các sản phẩm nhỏ

2.

NIPPON WICO USA Inc. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 1người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Đối ứng gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

2:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Hợp kim nhôm

3:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Mài Honing

4:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công đúc nhôm

5:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Hợp kim nhôm

3.

Midwest Mold & Texture Corporation (MMT) Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 0người

Phân loại công nghiệp Tất cả    
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Xử lý bề mặt - Các dạng xử lý bề mặt khác - Khắc (xử lý bề mặt)

4.

Okutani Chicago Sales Contact Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 0người

Phân loại công nghiệp Tất cả    
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
5.

MP-TEC,INC. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 11người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy chế tạo  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
6.

TFO TECH CO.,LTD. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 140người

Phân loại công nghiệp Tất cả    
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
7.

Kimura Foundry America, INC. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 100người

Phân loại công nghiệp     
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
8.

ViSCO Technologies USA, Inc. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 1người

Phân loại công nghiệp Máy đo đạc  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
9.

JPN PRECISION LLC Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 1người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Thiết bị vận chuyển  Máy chế tạo
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí NC - Gia công tiện NC

10.

Aerodyne Alloys, LLC Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 65người

Phân loại công nghiệp Liên quan đến điện nặng  Máy công nghiệp  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1-10 / 17 hits

Đăng ký Registration